• Novinky

      • Naši malí konštruktéri, vynálezcovia a bádatelia zažili počas Týždňa vedy a techniky všeličo zaujímavého ...

      • V informatickej súťaži iBobor sme potrápili svoju logiku v kategórii Drobec . Zahrali sme sa na konštruktérov robotov , ktorí sú teraz s nami v škole.V Centre inovácií sme sa od p.Daniela dozvedeli ako ako funguje 3D tlačiareň, čo robí dron a ako sa nahráva video v ozajstnom nahrávacom  štúdiu. S pani vychovávateľkou Kristínkou sme sa zahrali na ozajstných fotografov a s p.zriaďovateľom  sme si vyrobili vlastné odznačiky - buttonky na svoje vrecúška .Naše vyučovanie na Hravom bádaní sa naďalej nieslo v znamení zaujímavých pokusov a objavovaní tajomstiev  prírodných zákonitostí.

       Radi prívítame v našej škole nové bádavé deti ... vždy je čas pridať sa k nám ! 

     • Jesenné prázdniny-termín
      • Jesenné prázdniny-termín

      • Posledný deň vyučovania pred prázdninami v je 27.10.2021 ( streda) . Jesenné prázdniny trvajú do 29.10.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.november 2021 ( utorok). Prajeme vám príjemné prežitie sviatočných dní v kruhu rodiny a blízkych .  

      • Zážitkové vyučovanie

      • Matematika je predmet kde dieťa rozvíja svoju logiku a predstavivosť . Vyučovanie vysvetľovaním nahrádzame manipulačnými činnoťami priamo na hodine s indivuálnym prístupom v skupinovej práci hravou formou. Dieťa má viac ,, obrazových " vnemov a viac si pamätá . Pri našich aktivitách sa nám osvedčilo tzv.rovesnícke učenie - kde spolužiak vysvetľuje spolužiakovi, kamarát pomáha kamarátovi ... a vládne diskusia a argumentácia svojich vlastných názov a riešení. Naďalej sa snažíme o obsahovú previazanosť učiva v jednotlivých predmetoch a tému blížiacich sa sviatkov a s nimi súviciacich tradícií sme prepojili aj výrobou živočíchov a zaujímavostiach o ich hibernácii a spôsobe života. 

      • OZNAM

      • Riaditeľka SZŠ Ulica B.Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 22.10.2021 (piatok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy z organizačných dôvodov.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 25.10.2021.

       PaedDr.Gabriela Šagátová

      • Bádavý september je za nami  -  hrali sme sa s rôznymi témami ...


      • V našej súkromnej škole sa školský  život  rozbehol naplno a začíname napĺňať naše vízie a predstavy o smerovaní školy... Počasie v septembri nám prialo a veľa vyučovacích hodím sme strávili v prírode – zážitkové učenie je jednou z našich priorít ako aj  možnosť alternatívneho vzdelávania , uplatňovania špecifických foriem a metód práce pre rozvoj nadaných a bystrých detí  s uplatňovaním  individuálneho prístupu.   Prenesenie zaujímavých rozširujúcich tém z oblasti prírodovedno  - zemepisnej  priamo do učiva slovenského jazyka, matematiky , výtvarnej výchovy , prvouky, informatiky  a pod. dáva našim žiakom podstatne viac informácií , ktoré môžu priamo aplikovať na vyučovaní v prírode či už v novom predmete Hravé bádanie . Nezabúdame ani na oddych a relax , športové aktivity a rozvoj komunikácie v anglickom jazyku hravou formou .  Školský klub detí v poobedňajších hodinách zabezpečuje  deťom  atmosféru ,,detskej izby „a rodinného prostredia s pestrým výchovným programom .

      • Prvý veľký zážitok - v našej novej škole ...

      • Najväčším darom je dieťa ... jeho úsmev a žiarivé oči v prvý deň v škole je nenahraditeľný. Ďakujeme všetkým deťom a ich rodičom za prejavenú dôveru ... otvorili sme našu novú školu , privítali prváčikov aj druháčikov . U nás dáme vašim deťom tie správne hodnoty, bezpečie a spokojný vývin . Tešíme sa , že budeme tvoriť školu spolu s vami... ešte vždy je čas PRIDAŤ SA K NÁM.

      • Začali sme ,,objavovať" našu novú školu ...

      • V dňoch 18.-19.8. sme strávili dva pekné a veselé dni s našimi žiakmi. Vznikli nové priateľstvá a objavovanie vedomostí deti veľmi bavilo . Pútavé pokusy s p.učiteľkou Kamilkou a športové výkony s našim vychovávateľom Romankom zaujali a zabavili šikovné a nadané deti v našej novej škole . Tešíme sa všetci už na nový školský rok keď odštartujeme naše bádanie vo svete vedomostí .

      • Profilové zameranie školy

      • „Všetko, čo je hodnotné v ľudskej spoločnosti, závisí od príležitosti pre rozvoj, ktorá sa poskytuje jednotlivcovi.“

                                                                                                                                                              (  Albert Einstein )

       Tvoríme školu spolu s deťmi

       Naša súkromná škola zohľadňuje skutočnosť, že každé dieťa v niečom napreduje rýchlejšie v niečom pomalšie. V niečom potrebuje asistenciu v inom spoluprácu. Každé dieťa má možnosť rozvíjať svoje nadanie pokiaľ sa objaví včas jeho potenciál a bude sa k nemu pristupovať správnymi metódami a formami práce. Škola poskytne žiakov vhodné učebné prostredie, aby sa v ňom cítili čo najbezpečnejšie. Nesústredíme sa na výkon , ale chceme  vytvárať čas a priestor na objavenie potenciálu dieťaťa.

       Psychický vývin nadaných detí je už od najranejšieho veku vysoko akcelerovaný (zrýchlený a predčasný). Nadané dieťa preukazuje vysoko nadpriemerné výkony v niektorej z komplexných oblastí ľudskej činnosti alebo má predpoklady na takýto výkon. Nadané deti, ktoré dosahujú vysoké výkony (napr. v matematike, hudbe, histórii), možno ľahko rozpoznať. Predpoklady nadaných detí sa však niekedy nepremietnu do vysokých výkonov, ale zostávajú z nejakých dôvodov skryté (nevyhovujúce sociálne prostredie, zlý zdravotný stav, nevhodné vyučovacie metódy a pod.).

       Vyučovanie bude prebiehať v učebných tematických blokoch (učivo všetkých predmetov sa bude prelínať s aktuálnou témou týždňa ). Okrem tradičných predmetov budú v rozvrhu zaradené a iné nové predmety (Hravé bádanie, Obohatenie niektorých prírodovedných predmetov s využitím informatických zručností, Múdre hranie ...). Zameranie na teoretické a encyklopedické vedomosti ( ktoré sú v dnešnej dobe dostupné cez IT) nahradíme učením hrou, bádaním, objavovaním a rôznymi heuristickými metódami, kde žiak sám objaví súvislosti a uvedomí si potrebu hlbších vedomostí k preberanému učivu. Žiaci si aktívne  navrhnú preberané témy, pracujú na nich individuálne alebo spolupracujú v rôznych študijných skupinách a zároveň sa učia od seba a rozvíjajú svoje prezentačné schopnosti. Každoročne budú svoje záverečné práce, na ich aktuálnu obľúbenú tému, prezentovať v  závere roka pred spolužiakmi a rodičmi.

       Prečo outdoorová  škola ?

       Blízkosť mestského parku a veľký zelený areál nám umožní naplno uplatňovať niektoré vyučovacie metódy v prírode. Denný pobyt na vzduchu, pri zeleni ,zvýši niekoľkonásobne  aktivitu mozgu a odstráni únavu . Striedanie vzdelávacích činností deťom zabezpečí plynulý prechod denným učením bez pocitu stresu a nudy.

        V školskom klube detí budú deti pokračovať následne s aktivitami , ktoré budú priamo nadväzovať na týždennú tému v rôznych tematických oblastiach výchovy.

       Naša súkromná základná škola bude poskytovať  žiakom všeobecne orientované základné vzdelanie a výchovné pôsobenie s osobitným dôrazom :

       • rozvoj ich nadania a potenciálu vyplývajúceho z diagnostických testov ,
       • vyučovanie cudzích jazykov ,
       • počítačovú gramotnosť na primeranej úrovni,
       • kritické myslenie a riešenie problémov,
       • postupné odovzdávanie rozhodovacích právomocí žiakom a vlastné organizovanie si osobitých záujmov  vo vyučovacom procese,
       • vlastnú aktivitu žiaka (vyššia motivácia a k celoživotnému vzdelávaniu )
       • prirodzený prejav osobnosti ( odbúranie stresu z chybovosti vo výkone )
       •  úzku spoluprácu s rodinou ( profesionálne poradenstvo a partnerstvo )
      • Chceme formovať slobodne uvažujúce, sebavedomé a tvorivé deti ...

      • Postupne pribúdajú do našich priestorov aj nové didaktické materiály , ktoré určite poslúžia pedagógom na hodinách obohatenia a hravého bádania.Bystré hlavičky si budeme trénovať aj  v školskom klube počas voľnočasových aktivít...puzzle,hlavolamy, zaujímavé knižky budú čakať už len na zvedavé deti .

       Svoje otázky nám už môžete písať aj na webovú stránku školy v časti Kontakty radi vám odpovieme . 

      • Už čoskoro v našich triedach !

      •  

       Nový moderný školský nábytok so zaoblenými rohmi, sedacie vaky v triedach, úložné boxy pre každého žiaka, knihovnička na kolieskach v každej triede, hry na rozvoj logického myslenia, magnetické popisovateľné steny.

       Naše triedy budú delené do viacerých zón:

       Pracovná časť s možnosťou voľného pohybu dieťaťa, hlavne v skupinovej práci

       Oddychová zóna - veľký koberec, sedacie vaky, knižný a hrací kútik s tzv. tichými stolmi, ktoré tlmia a absorbujú zvuky vytvárané pri páde predmetov (kocky, stavebnice a pod.)

       Kreatívna zóna s možnosťou vlastnej tvorby dieťaťa aj počas prestávok

       Nábytok a sortiment do našich tried bude dodávaný od výrobcu, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a pri výrobe používa materiály podľa aktuálnych európskych noriem (žiadny výrobok neobsahuje zdraviu škodlivé ftaláty).

       Našou snahou je vytvoriť pre deti bezpečné a rodinné prostredie !