• Zápis do 1. ročníka

     • Ak máte doma bystré dieťa, budeme radi keď si vyberiete práve našu školu !

      Súkromná základná škola ,,OSKAR" v školskom roku 2024/25 otvorí opäť svoje brány   budúcim prváčikom ako aj iným starším žiakom 2.- 5. ročníka  , ktorých rodičia prejavia záujem o vzdelávanie na našej škole a splnia kritériá prijatia. 

      Zápis do 1.ročníka sa uskutoční 4.apríla 2024 od 13.30 - 17.00 h.v priestoroch školy

      Zápis prebieha po absolvovaní Predprváckych aktivých spojených s pozorovaním detí, ich predpokladov a odbornom pohovore  rodičov s pedagógom a psychológom.

      Je pre nás dôležité, aby sme mali spoločnú predstavu o výchove a vzdelávaní vašich detí. Potrebujeme poznať dieťa a odpovede na otázky , či sme tou pravou školou pre vaše dieťa ,, aké sú vaše predstavy , čo očakávate od školy a učiteľov v nej ,čo ponúkame my a aké deti hľadáme ,ako im vieme zabezpečiť čo najlepšie vzdelávanie , ktoré preferujeme a uskutočňujeme podľa našej vízie školy . Budeme radi keď budete našou súčasťou a preto pozývame rodičov k spolupráci a účasti na smerovaní školy. Každé dieťa si zaslúži rovnaké podmienky aj spôsob  vzdelávania, ktorý je pre jeho potenciál vhodný a potrebný. 

      SVOJ ZÁUJEM O MIESTO V ŠKOLE pre vaše dieťa prejavíte vyplnením elektronickej prihlášky na našej webovej stránke a svoje otázky môžete adresovať na našu mailovú adresu szs.oskarlc@gmail.com . Následne Vás nám bude potešením kontaktovať a pozvať Vás na naše Predprvácke aktivity pre deti a posedenie s rodičmi v príjemnej debate ,vďaka ktorým sa lepšie spoznáme a predstavíme vám formy a metódy práce ako aj prostredie školy  a odprezentujeme Vám našu školu. 

      Tešíme sa na ďalšie bystré hlavičky ... dôverujte potenciálu a  nadaniu vášho dieťaťa a vložte ho do rúk odborníkov v oblasti vzdelávania žiakov s nadaním v triede s rozšíreným vyučovaním predmetov.

      https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/01/vudpap-informacie-pre-pedagogov-Zaverecne-hodnotenie-nadanych-deti.pdf

      http://www.centrumga.sk/doplnok_nadany.pdf

      https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D286xfB7aUrs&psig=AOvVaw2njNzNkE5AMFTBjcyvUpOl&ust=1667763408108000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNCax_zkl_sCFQAAAAAdAAAAABAE

       

      Predzápisové obdobie bude trvať v mesiacoch február - marec 2024 .

      Radi odpovieme na všetky Vaše otázky. Pri výbere detí úzko spolupracujeme s CPPa P v Lučenci , s materskými školami ako aj so samotnými rodičmi .  

      Aké deti hľadáme ?

      Máte doma zvedavého predškoláka? Zasypáva vás vaše dieťa originálnymi otázkami, zaujíma sa o písmenká, počítanie a možno už teraz samé skladá písmenká do slov, slová do viet a má snahu naučiť sa čítať aj samé ? Zaoberáte sa ako rodič otázkou, či sa náhodou nebude v prvej triede aj trochu nudiť?  Každoročne sa všetci rodičia predškolákov v tomto období začiatkom roka začnú rozhodovať ako správne vybrať vhodnú školu pre svoje dieťa. Na našej Súkromnej základnej škole OSKAR na Ul. B. Nemcovej 1 sme sa rozhodli dať priestor všetkým bystrým a nadaným deťom, ktoré taktiež potrebujú podporu a pomoc vo vzdelávaní a to práve z dôvodu ich napredovania a špecifických záujmov, ktoré sa snažíme v procese výchovnom ako aj vyučovacom objavovať vo Vašom dieťati . Nechceme byť konkurenciou pre ostatné štátne školy, snažíme sa len rozšíriť ponuku  a možnosť výberu pre náročnejších rodičov ako aj pre rodičov, ktorí radi spoznajú nový prístup a otvorenú atmosféru súkromnej rodinnej školy. Po troch rokoch od otvorenia školy sa nám podarilo vytvoriť našu komunitu a nájsť spolupracujúcich a chápajúcich  rodičov, ktorí sú radi našou súčasťou a pomáhajú pri tvorbe koncepcie našej ako aj  ich  školy. Naši pedagógovia majú otvorený prístup k riešeniam otázok a problémov školy ako aj k vzdelávaniu a napredovaniu vo svojich kvalitách.

      Možno sa vám zdá vaše dieťa v porovnaní s rovesníkmi odlišné a rozumovo sa vyvíja rýchlejšie. 

      Medzi charakteristické znaky  nadaných ako aj bystrých detí už v predškolskom veku patria

      napr. tieto prejavy:

      - je veľmi zvedavé a všetkých ustavične zasypáva otázkami,

      - samo sa naučí rozoznávať písmená a niekedy aj skoro čítať,

      - zaoberá sa encyklopédiami a odbornými knihami,

      - je  originálne, nápadité v myslení aj vyjadrovaní sa,

      - nemá rado mechanické činnosti ,pri ktorých netreba veľa rozmýšľať,

      -vydrží dlho pri činnosti , ktorá ho zaujme / puzzle, logické skladačky, hlavolamy, .../

      -je intelektovo zrelšie, ale o to viac citlivejšie a zraniteľnejšie,

      - zaujíma sa o abstraktné otázky (čas, život, smrť, náboženstvo, atď.).

      V triede s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov sa Vaše dieťa zaujme vedomosťami a činnosťami súvisiacimi s encyklopedickými poznatkami napr. v predmete Prvouka, Hravé bádanie , Prírodoveda ako aj objavujeme jeho  napr. matematické a logické vlohy a vieme ich rozvíjať rýchlejšie (aj vďaka nižšiemu počtu žiakov v triede) pričom dieťa nadobudne pocit úspechu a napredovania pri vlastnom snažení a v rámci vlastnej kreativity a podpory jeho potenciálu. Bude mať možnosť sa zapájať do viacerých súťaží, projektov a vďaka dobrej vybavenosti tried s IT ( vlasné notebooky, tablety ) vie samé rozvíjať a hľadať informácie rýchlejšie  a nadobúdať tým širší pohľad na dané témy. Nesústredíme sa na výkon, ale na kvalitu vzdelávania.

      Vo výchovno-vzdelávacom procese  modifikujeme (upravujeme) prístupy vzhľadom na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby aj pre diagnostikované intelektovo nadané dieťa, ktoré má svoje špecifiká ako sú :

      -nadané deti potrebujú úlohy na vyššej než bežnej úrovni,

      -ťažko znášajú mechanický dril a nácvik,

      -potrebujú stimulujúce úlohy na zapojenie vyšších úrovní myslenia, viackrokové úlohy,

      -nadané deti ukončia úlohu požadované úlohy skôr a v zostávajúcom čase potrebujú byť zmysluplne zamestnané / využívame formu prítomnosti dvoch učiteľov v triede /

      -niektoré časti učiva môžu byť nadanému žiakovi už známe, je potrebné im predkladať problémové úlohy ,aby nové poznatky boli prostriedkom ich rozvíjania ,

      -nadané deti si kladú vysoké ciele, preto je užitočné umožňovať im vytváranie správneho sebaobrazu častým sebahodnotením.

      Momentálne v tomto školskom  roku ( škola vznikal 1.9.2021) pôsobnosti školy individuálne integrujeme a vzdelávame už  takmer 50% žiakov s intelektovým nadaním z celkového počtu žiakov na škole a to formou výuky v triede s nižším počtom žiakov ( max.14). Vytvárame triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a cudzích jazykov, ktoré sú doporučenou alternatívou pre rozvoj nadaných detí v menších sídlach (doc. PhDr. V. Dočkal, CSc., kniha Talent v škole). V menších regiónoch  je náročné vytvárať tzv. segregované triedy len pre nadaných žiakov ,ako je to bežné vo väčších mestách .Preto sme zvolili na našej škole variant tried s menším počtom žiakov a formou skupinovej individuálnej integrácie  vzdelávame našich prijatých žiakov.Pri intelektovo nadaných žiakov zohľadňujeme ich špecifické prejavy a utvárame diferencované skupiny s obohacujúcim premetom Hravé bádanie, Hrdinovia dejín a od šk. roka 2022-23 pridávame aj výuku  Spojitého písma Comenia script a výuku cudzieho jazyka aj metódou CLIL ( implementáciou ang. jazyka do predmetov prvouka, prírodoveda , matematika , výtvarná výchova a iné výchovy ).

       

      Ak sa stanete súčasťou našej školy- budeme rozvíjať špecifické schopnosti vášho dieťaťa a stimulovať ho k výkonom, hľadať jeho potenciál  nadania a pracovať s ním podľa osvedčených foriem a metód práce. Pri výbere žiakov úzko spolupracujeme s CPPP a P v Lučenci a Súkromným centrom špeciálno- pedagogického poradenstva na Rádayho ul.2 v Lučenci a podporíme všetky deti, ktoré sa chcú učiť a rozvíjať svoj potenciál. Vytvárame homogénne triedy - kde sa postupuje rovnomerným tempom a vaše dieťa sa nebude určite nudiť, ale aktívne a s chuťou pracovať a učiť sa v kľudnom a bezpečnom prostredí školy .

      Ak aj Vaše dieťa má niektoré z týchto opísaných prejavov (nemusí ich mať všetky), môžete ako rodič požiadať o predbežné vyšetrenie v  CPPa P  v našom meste na ulici M. Rázusa 25  alebo v Súkromnom centre špeciálno-pedadgogického poradenstva na Rádayho ul.2 v Lučenci ( za Redutou ), skontaktujeme vás .

        

      Radi vám odpovieme aj na Vaše otázky ohľadom postupu pri identifikácii nadania.

      Dlhodobo spolupracujem s p. psychologičkou( odborníčkou v tejto oblasti)

       PhDr. Juditou Ágostonovou , kontakt : poradňa  047/ 433 23 00

      a pani psychologičkou PhDr.Veronikou Tokárovou 

           

      PaedDr. Gabriela Šagátová 

       Riaditeľka školy

          /špecializovaný pedagóg – koordinátor výchovy a vzdelávania pre žiakov s intelektovým nadaním/