• Profil školy

   • Profilové zameranie školy

   • Všetko, čo je hodnotné v ľudskej spoločnosti, závisí od príležitosti pre rozvoj, 

    ktorý sa poskytuje jednotlivcovi.“

                                                                                                               (  Albert Einstein )

    Všetky deti sú dobré, ... každé v niečom inom .

    • ... naša súkromná škola zohľadňuje skutočnosť, že každé dieťa v niečom napreduje rýchlejšie v niečom pomalšie. V niečom potrebuje asistenciu v inom spoluprácu. Každé dieťa má možnosť rozvíjať svoje nadanie pokiaľ sa objaví včas jeho potenciál a bude sa k nemu pristupovať správnymi metódami a formami práce. Škola poskytne žiakov vhodné učebné prostredie, aby sa v ňom cítili čo najbezpečnejšie. Nesústredíme sa na výkon , ale chceme  vytvárať čas a priestor na objavenie potenciálu dieťaťa.

    Psychický vývin nadaných detí je už od najranejšieho veku vysoko akcelerovaný (zrýchlený a predčasný). Nadané dieťa preukazuje vysoko nadpriemerné výkony v niektorej z komplexných oblastí ľudskej činnosti alebo má predpoklady na takýto výkon. Nadané deti, ktoré dosahujú vysoké výkony (napr. v matematike, hudbe, histórii), možno ľahko rozpoznať. Predpoklady nadaných detí sa však niekedy nepremietnu do vysokých výkonov, ale zostávajú z nejakých dôvodov skryté (nevyhovujúce sociálne prostredie, zlý zdravotný stav, nevhodné vyučovacie metódy a pod.).

    Našou snahou je vytvárať rovnomerne vyvážené triedy žiakov , aby dostali priestor všetky deti a celkovom možnom rozsahu ich schopností . Aby nadanie nezanikalo , ale prekvitalo !

    Vyučovací proces prebieha v učebných tematických blokoch ( učivo všetkých predmetov sa  prelína s aktuálnou témou týždňa ). Okrem tradičných predmetov budú v rozvrhu zaradené a iné nové predmety (Hravé bádanie, Obohatenie niektorých prírodovedných predmetov s využitím informatických zručností, Múdre hranie ...). Zameranie na teoretické a encyklopedické vedomosti ( ktoré sú v dnešnej dobe dostupné cez IT) nahradíme učením hrou, bádaním, objavovaním a rôznymi heuristickými metódami, kde žiak sám objaví súvislosti a uvedomí si potrebu hlbších vedomostí k preberanému učivu. Žiaci si aktívne  navrhnú preberané témy, pracujú na nich individuálne alebo spolupracujú v rôznych študijných skupinách a zároveň sa učia od seba a rozvíjajú svoje prezentačné schopnosti. Každoročne budú svoje záverečné práce, na ich aktuálnu obľúbenú tému prezentovať, v  závere roka ,pred spolužiakmi a rodičmi.

     

    Prečo outdoorová škola ?

    Blízkosť mestského parku a veľký zelený areál nám umožní naplno uplatňovať niektoré vyučovacie metódy v prírode. Denný pobyt na vzduchu, pri zeleni ,zvýši niekoľkonásobne  aktivitu mozgu a odstráni únavu . Striedanie vzdelávacích činností deťom zabezpečí plynulý prechod denným učením bez pocitu stresu a nudy.

    V školskom klube detí budú deti pokračovať následne s aktivitami , ktoré budú priamo nadväzovať na týždennú tému v rôznych tematických oblastiach výchovy.

    Naša súkromná základná škola bude poskytovať  žiakom všeobecne orientované základné vzdelanie a výchovné pôsobenie s osobitným dôrazom :

    • rozvoj ich nadania a potenciálu vyplývajúceho z diagnostických testov ,
    • vyučovanie cudzích jazykov ,
    • počítačovú gramotnosť na primeranej úrovni,
    • kritické myslenie a riešenie problémov,
    • postupné odovzdávanie rozhodovacích právomocí žiakom a vlastné organizovanie si osobitých záujmov  vo vyučovacom procese,
    • vlastnú aktivitu žiaka (vyššia motivácia a k celoživotnému vzdelávaniu )
    • prirodzený prejav osobnosti ( odbúranie stresu z chybovosti vo výkone )
    •  úzku spoluprácu s rodinou ( profesionálne poradenstvo a partnerstvo )