• Učitelia

   • Pedagógovia

   • Naši pedagógovia sú pedagógovia pre všetky deti . Preferujeme maximálny individuálny prístup ku každému žiakovi. Každá trieda má svojho kmeňového triedneho učiteľa , ktorý vyučuje väčšinu vyučovacích predmetov  vo svojej kmeňovej triede. Špecifickosť vo vyučovacom procese našej školy je v tom, že všetci učitelia sú súčasťou každej triedy. Žiakom je v bežnej triede k dipozícii pedagóg anglického jazyka ( v bilingválnej triede vyučuje aj predmety prírodoveda, vyýtvarná výchova, hudobná výchova s prvkami slovnej zásoby v angličtine)  , špeciálny pedagóg je súčastne vyučujúci niektorých výchovných predmetov a tým je v dennom kontakte so všetkými žiakmi švvp - žiakmi s diagnostikovaným intelektovým nadaním ,bežnými bystrými žiakmi  a žiakmi s doporučením individuálneho prístupu .Špecializovaný pedagóg - koordinátor výuky a vzdelávania nadaných žiakov v bežnej triede sa venuje žiakom so švvp na hodinách rozširujúceho vzdelávania formou obohacujúcich aktivít. 

    Náš podporný tím pravidelne rieši otázky podpory a potrieb detí so špecifickými potrebami výchovy a vzdelávania. Konzulltácie s rodičmi nie sú dané konkrétne na hodinu a čas, nakoľko naši pedagógovia sú s rodičmi v dennom kontakte cez osobné stretnutia v ranných a poobedňajších hodinách, ako aj  cez triedne rodičovské skupiny na sociálnych sieťach, podša dohody s rodičmi a cez stránku edupage. Denne infomujeme rodičov o aktivitách , kreatívnom vyučovaní a riešení vzťahov v kolektíve.Rodinný typ školy ochráni vaše deti pred rôznymi sociálno-patologickými javmi a ťažšie identifikovateľnými sprievodnými situáciami  v kolektíve žiakov.

    Našim spoločným mottom je výzva pre rodičov  : ,, Poďte tvoriť školu spolu s nami !  "