• Ako sa pracuje v bilingválnej triede ?

     • Prečo je vzdelávanie v cudzom jazyku potrebné začať  na primárnom stupni  ?

      Primárne vzdelávanie stavia na prirodzených vlastnostiach a schopnostiach žiakov, ktorí prichádzajú z domáceho, či predškolského prostredia do základných škôl. Hravosť, spontánnosť, zvedavosť, hra a bezprostrednosť, to všetko pomáha a stimuluje žiaka, ale aj učiteľa k efektívnemu a trvácnemu procesu vzdelávania. Okrem získania poznatkov z oblasti nosných predmetov, ako sú materinský jazyk, matematika, prírodovedné predmety, či predmety z oblasti zdravie a pohyb, neodmysliteľnú súčasť vzdelávaniaa výchovy tvorí aj oblasť vzdelávania žiakov v cudzom jazyku už od prvého ročníka.Edukácia žiakov v cudzom jazyku už v primárnom vzdelávaní približuje žiakom, okrem
      materinského jazyka a kultúry, aj jazyk a kultúru iných národov. Vytvára základy interkultúrneho cítenia, multikultúrneho cítenia.

      V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz nielen na vzdelávanie sa a rozširovanie kľúčových kompetencií v materinskom jazyku, ale čoraz častejšie sa hovorí aj o vzdelávanív cudzom jazyku, či dokonca o bilingválnom vzdelávaní.

      .

      AKO  U NÁS REALIZUJEME bilingválnu výučbu ?


      Metóda CLIL je bezpochyby v poslednom čase najpreferovanejšou metódou výučby žiakov nielen na bilingválnych školách, ale čoraz častejšie sa využíva aj v základných školách a v primárnom vzdelávaní. V našom vyučovacom procese implementujme metódu pod názvom  CLIL  v primárnom vzdelávaní od 3.ročníka . Ide o prepojenie predmetov Anglický jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Hudobná výchova. Taktiež sme rozšírili výuku Anglického jazyka z 3 povinných VH na 4 vyučovacie hodiny. Naši štvrtáci pracujú na viacerých vyučovacích hodinách dvojjazyčne , pedagóg používa nové výrazy , rozširuje slovnú zásobu hlavne na hodinách Výtvarnej výchovy, Prírodovedy a Hudobnej výchovy. Žiakom je umožnené komunikovať s učiteľom aj pomocou otázok v angličtine aj na iných predmetoch ako je anglický jazyk. Komunikáciu v angličtine využívajú naši pedagógovia pravidelne aj na hodinách Telesnej výchovy pri rôznych pokynoch , úkonoch súvisiacich s pohybom a cvičením. 

      Takto sa stáva cudzí jazyk ( anglický ) prirodzenou súčaťou žiackej komunikácie napríklad aj na chodbách medzi staršími a mladšími žiakmi ako aj pri rovesníckom učení napr. na predmetoch Informatika a iných obohacujúcich aktivitách . Metódou CLIL sa napĺňa pocit samovzdelávania u každého  žiaka bez ohľadu na jeho nadanie , nakoľko aj žiaci bystrí a bežní sú súčaťou takéhoto vyučovacieho procesu , ktorý je aj pre nich zvládnuteľný a hlavne prirodzený a  nestresujúci.