• Novinky

     • Jesenné prázdniny-termín
      • Jesenné prázdniny-termín

      • Posledný deň vyučovania pred prázdninami v je 27.10.2021 ( streda) . Jesenné prázdniny trvajú do 29.10.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.november 2021 ( utorok). Prajeme vám príjemné prežitie sviatočných dní v kruhu rodiny a blízkych .  

      • Zážitkové vyučovanie

      • Matematika je predmet kde dieťa rozvíja svoju logiku a predstavivosť . Vyučovanie vysvetľovaním nahrádzame manipulačnými činnoťami priamo na hodine s indivuálnym prístupom v skupinovej práci hravou formou. Dieťa má viac ,, obrazových " vnemov a viac si pamätá . Pri našich aktivitách sa nám osvedčilo tzv.rovesnícke učenie - kde spolužiak vysvetľuje spolužiakovi, kamarát pomáha kamarátovi ... a vládne diskusia a argumentácia svojich vlastných názov a riešení. Naďalej sa snažíme o obsahovú previazanosť učiva v jednotlivých predmetoch a tému blížiacich sa sviatkov a s nimi súviciacich tradícií sme prepojili aj výrobou živočíchov a zaujímavostiach o ich hibernácii a spôsobe života. 

      • OZNAM

      • Riaditeľka SZŠ Ulica B.Nemcovej 1,na základe súhlasu zriaďovateľa týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) udeľuje na deň 22.10.2021 (piatok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy z organizačných dôvodov.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 25.10.2021.

       PaedDr.Gabriela Šagátová

      • Bádavý september je za nami  -  hrali sme sa s rôznymi témami ...


      • V našej súkromnej škole sa školský  život  rozbehol naplno a začíname napĺňať naše vízie a predstavy o smerovaní školy... Počasie v septembri nám prialo a veľa vyučovacích hodím sme strávili v prírode – zážitkové učenie je jednou z našich priorít ako aj  možnosť alternatívneho vzdelávania , uplatňovania špecifických foriem a metód práce pre rozvoj nadaných a bystrých detí  s uplatňovaním  individuálneho prístupu.   Prenesenie zaujímavých rozširujúcich tém z oblasti prírodovedno  - zemepisnej  priamo do učiva slovenského jazyka, matematiky , výtvarnej výchovy , prvouky, informatiky  a pod. dáva našim žiakom podstatne viac informácií , ktoré môžu priamo aplikovať na vyučovaní v prírode či už v novom predmete Hravé bádanie . Nezabúdame ani na oddych a relax , športové aktivity a rozvoj komunikácie v anglickom jazyku hravou formou .  Školský klub detí v poobedňajších hodinách zabezpečuje  deťom  atmosféru ,,detskej izby „a rodinného prostredia s pestrým výchovným programom .