• Zápis do 1. ročníka

     • Predstavujeme sa vám

     •  

      Keď je škola zážitkom, dieťa je šťastné

       

      • Bezpečné vzdelávacie prostredie v  pekných priestoroch v blízkosti mestského parku
      • Podpora a pomoc pre všetky detí, ktoré majú chuť učiť sa , napredovať a hľadať svoj potenciál
      • Triedy s nižším počtom žiakom s individuálnym prístupom podľa schopností dieťaťa
      • Ranné komunity , rozvoj komunikačných zručností a emocionálnej inteligencie 
      • Bezpečný a ekologicky nezávadný školský nábytok, kreatívne steny, relaxačné zóny v každej triede
      • Podpora nadania detí formou individuálnej skupinovej integrácie
      • Špecializovaný pedagóg pre rozširujúce vzdelávanie nadaných žiakov
      • Implementácia rozširujúcich tém do jednotlivých vyučovacích predmetov
      • Zabezpečenie obsahovej previazanosti predmetov a úzka spolupráca pedagógov medzi sebou ako aj s rodičmi 
      • Triedy s rozšíreným vyučovaním nových prírodovedných predmetov – Hravé bádanie, Hrdinovia dejín a cudzích jazykov 
      • Slovné hodnotenie žiakov v 1.a 2.ročníku 
      • Pravidelná starostlivosť o žiaka v spolupráci s CPPP a P, konzultácie s rodičmi, odborná pomoc pre rodičov pri výchove nadaného dieťaťa
      • Outdoor škola – zážitkové vzdelávacie aktivity vonku v areáli, v parku ,v prírode
      • Rodinné prostredie školy – úzka spolupráca medzi jednotlivými ročníkmi (rovesnícke učenie, výchova k vzájomnej pomoci a rešpektovania sa)
      • Informatika ako predmet od 2.ročníka prepojený s tematickými hodinami
      •  Anglický jazyk od 1.ročníka formou konverzácie  
      • Bilingválna ( inplementácia dvojjazyčnej výuky) od 3.ročníka v predmetoch výchov  (výtvarná,hudobná a telesná a  v predmete prírodoveda )
      • V 3.-4.ročníku vyučujú pedadgógovia odborných predmetov Bio, Anj, Sjl a Etv ( výuka má obsahovo rozširujúci charakter)
      • Obohatenie výučby v rámci projektu v oblasti biohospodárstva v spolupráci s CRI ( centrom inovácíí v Lučenci )
      • Veľký športový areál, certifikovaná telocvičňa a počítačová učebňa a kultúrna sála
      • Záujmové krúžky - športový- záklay tenisu,Tvorivkovo, Angličtina hrou, Nemčina pre 4.-5.ročník, Informaticko- logický a  podľa záujmov žiaka
      • Školské rovnošaty s logom, tašky, ruksaky...( nepovinné)
      • Školský klub detí – obsahovo prepojený s preberanými témami, kvalitná domáca príprava, písanie domácich zadaní v ŠKD , pravidelná pestrá záujmová činnosť
      • Denná konzultácia rodiča s vyučujúci s vychovávateľom
      • Príspevok na školský vzdelávací proces (školné) 45€   / mesačne 10x ročne 
      • Príspevok na ŠKD 15€ / mesačne 10x ročne ( ako na štátnej škole )

       

       Podrobnejšie informácie na szs.oskarlc@gmail.com